RCIA

Regional Creative Industry Alliance – od europejskich rekomendacji do regionalnych strategii na rzecz wzrostu konkurencyjności przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury.

Zadaniem europejskiego projektu RCIA jest podniesienie jakości i skuteczności tych narzędzi polityki Funduszy Strukturalnych, które związane są z konkurencyjnością przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wsparcie poprzez wymianę wiedzy polega na:

 • udzielaniu wsparcia przemysłom kreatywnym działającym w sektorze MŚP celem stymulowania ich rozwoju,
 • pozycjonowanie przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury (CCI) jako „brakującego ogniwa” pomiędzy sektorami oraz dziedzinami dotyczącymi innowacji i konkurencyjności,
 • zwiększanie atrakcyjności i wizerunku miasta/regionu/kraju jako obszaru innowacyjnego (przyciąganie talentów, tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy na danym terenie),
 • pozycjonowanie przemysłów kreatywnych i przemysłów jako filaru polityki konkurencyjności.

Poprzez wymianę 20+ dobrych praktyk pomiędzy grupami interesariuszy, zainteresowanych kształtowaniem polityk regionalnych, a także wdrażaniem zdobytych doświadczeń zapisanych w 9 regionalnych planach działania, zmierzamy do zwiększenia współpracy pomiędzy kreatywnymi MŚP a firmami z pozostałych sektorów gospodarki. Prowadzi to do większej konkurencyjności obu typów MŚP, a w konsekwencji do tworzenia nowych produktów i rozwiązań opracowanych dzięki współpracy międzysektorowej.

Rezultaty projektu

W wyniku współpracy, mają zostać opracowane konkretne rozwiązania dotyczące:  

 • poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania i wdrażania biznes planów, nawiązywania relacji z inwestorami, uczestnictwo w programach mentorskich, a także poprzez wspieranie ich rozwoju na rynkach zagranicznych;
 • stosowania różnorodnych mechanizmów finansowania dostosowanych do specyfiki przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury (w tym możliwości budowania zdolności finansowej);
 • zwrócenia uwagi dużych przedsiębiorstw na znaczenie oraz rolę transformacyjną, jaką firmy z sektora MŚP odgrywają w ich własnej konkurencyjności;
 • rozwoju/adaptacji/podniesienia jakości ekosystemu - od klasycznego modelu współpracy międzysektorowej do podejścia holistycznego.

Opis projektu:

Projekt zostanie podzielone na dwie główne fazy:

Faza I (okres realizacji 36 miesięcy) zostanie poświęcona głównie wymianie doświadczeń na poziomie ponadnarodowym i lokalnym realizowanej poprzez:

 • zbieranie informacji oraz prezentację dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości (instrumenty, wdrażane projekty)
 • analizę realizowanych polityk w krajach reprezentowanych przez partnerów projektu (tzw. peer-reviews)
 • wizyty studyjne realizowane u partnerów projektu
 • wymianę personelu zaangażowanego w realizację w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze wspierania przedsiębiorstw
 • organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowych rozpowszechniających wiedzę o przedmiocie realizacji projektu
 • wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących wprowadzenia w życie zmian w politykach regionalnych nakierowanych na wspieranie przedsiębiorczości
 • utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia złożonej z przedstawicieli środowisk reprezentujących grupę przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji samorządowej i rządowej
 • wypracowanie Planu Działań zawierającego rekomendacje i propozycje sposobów wprowadzenia ich do dokumentów systemowych.

Faza II (okres realizacji 24 miesiące) obejmuje następujące działania:

 • implementację działań zawartych w dokumencie podsumowującym Fazę I
 • monitorowanie przez innych partnerów projektu sposobu i rezultatów wdrażania Planu Działań w poszczególnych krajach zaangażowanych w inicjatywę.

Dowiedz się więcej: www.interregeurope.eu/rcia/

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu przedsiebiorczy.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Akceptuję