Przestrzeń Kreatywna

Urząd Miasta Lublin wspólnie z Fundacją Kultury Audiowizualnej „Beetle” tworzą markę szkolnych „Przestrzeni Kreatywnych”, będących częścią projektów Przedsiębiorcza Młodzież oraz Przedsiębiorcze Dzieciaki (realizowanych przez UM Lublin i UMCS w Lublinie), a także inicjatywy „Otwarta Szkoła” (realizowanej przez Fundację „Beetle”).

Celem łączącym przedsięwzięcia jest wspieranie naturalnej kreatywności młodych ludzi (stanowiącej element postaw przedsiębiorczych) oraz ukierunkowanie jej na inicjowanie i kształtowanie zmian w lokalnym, bliskim dzieciom środowisku. Pomimo, iż dzieci i młodzież uczestniczą w wielu aktywnościach, dotyczących nabywania wiedzy oraz umiejętności, to wciąż brakuje w szkołach działań wspierających kreatywność. Odpowiedzią na zapotrzebowanie w tym względzie jest właśnie szkolna Przestrzeń Kreatywna. Proponowane działanie jest okazją dla szkół, by dać młodym ludziom szansę na wykreowanie miejsca, w którym będą mogli uczyć się, spotykać z rówieśnikami i rozwijać swoje pasje. Ideą szkolnych „Przestrzeni Kreatywnych” jest umożliwienie placówkom oświatowym, do których uczęszczają uczestnicy i uczestniczki wspomnianych projektów, udział w Konkursie na stworzenie najbardziej innowacyjnej i oryginalnej koncepcji przemian przestrzenno-funkcjonalnych w placówce np. na korytarzu lub w sali lekcyjnej, w oparciu o projekty i aranżacje zaproponowane przez uczniów we współpracy z nauczycielami, dyrekcją, pracownikami placówki, rodzicami oraz partnerami inicjatywy. Nagrodą w Konkursie jest realizacja jednej przemiany przestrzeni szkolnej dla szkoły zaangażowanej w projekt Przedsiębiorcza Młodzież oraz jednej przemiany dla placówki oświatowej biorącej udział w projekcie Przedsiębiorcze Dzieciaki.

ETAPY KONKURSU dla szkół zaangażowanych w projekt Przedsiębiorcza Młodzież:

 1. Placówki zgłaszają koncepcję przemian od 01.03.2023 do dnia 17.03.2023 do godz. 13:00.
 2. Obrady jury i głosowanie na Laureata w dniu 17.03.2023.
 3. Ogłoszenie Laureata w dn. 20.03.2023.
 4. Realizacja zwycięskiej koncepcji w placówce Laureata do dnia 16.06.2023.
 5. Prezentacja efektów przemiany w dniu 16.06.2023 podczas gali finałowej projektu Przedsiębiorcza Młodzież.

Zgłoszeń można dokonywać przez Formularz lub przesyłając gotową koncepcję na maila Fundacji: fundacja@beetle.pl. Szczegółowe informacje na temat możliwości przystąpienia do Konkursu znajdują się w Regulaminie.

I. WYNIKI KONKURSU:

Tegorocznym Laureatem Konkursu w ramach szkolnej Przestrzeni Kreatywnej zostało III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Komisja Konkursowa doceniła przygotowaną przez uczniów oraz nauczycieli koncepcję na zmianę przestrzeni w szkole, uznając ją za najbardziej kreatywną oraz oryginalną. Efekty przemiany zostaną zaprezentowane w czerwcu podczas gali finałowej projektu Przedsiębiorcza Młodzież. W celu uroczystego przekazania informacji Dyrekcji Liceum o zwycięstwie w Konkursie, oficjalną wizytę w placówce złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz Fundacji Kultury Audiowizualnej „Beetle”.

II. ETAP TWORZENIA SZKOLNEJ PRZESTRZENI KREATYWNEJ:

Szczotki, pędzle, szlifierki poszły w ruch 🔨🪛🪚III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie rozpoczęła się przebudowa szkolnej przestrzeni. W tworzenie nowej strefy do nauki i odpoczynku zaangażowali się uczniowie z rodzicami, nauczyciele, dyrekcja i pomysłodawcy akcji 🧽🪣 Zobaczcie jak powstaje Przestrzeń Kreatywna realizowana w ramach programu Otwarta Szkoła i projektu „Przedsiębiorcza Młodzież 2023”❗👇

Działanie prowadzone w ramach współpracy Miasto Lublin Lublin – Miasto Kultury Beetlebook Lublin Przedsiębiorczy👏

ETAPY KONKURSU dla placówek oświatowych zaangażowanych w projekt Przedsiębiorcze Dzieciaki:

ETAPY KONKURSU:

 1. Placówki zgłaszają koncepcję przemian do dnia 12.06.2023 do g. 12:00.
 2. Obrady jury i głosowanie na Laureata w dniu 13.06.2023.
 3. Ogłoszenie wyników w dniu 14.06.2023 podczas Gali Przedsiębiorczych Dzieciaków.
 4. Realizacja projektu Otwartej Szkoły w placówce Laureata do dnia 30.11.2023.

Zgłoszeń można dokonywać przez Formularz lub przesyłając gotową koncepcję na maila Fundacji fundacja@beetle.pl Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Szczegółowe cele szkolnych „Przestrzeni Kreatywnych”:

 • zmiana i estetyzacja przestrzeni szkolnych, przy udziale artystów, uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców biorących udział w inicjatywie;
 • stworzenie miejsc sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu kreatywności dzieci i młodzieży szkolnej;
 • kształtowanie u dzieci w wieku szkolnym kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „kreatywności”, jako postawy umożliwiającej rozwój postaw przedsiębiorczych;
 • pobudzenie zdolności myślenia twórczego, nieszablonowego;
 • promocję kreatywnego i inspirującego wizerunku Lublina;
 • otwarcie się szkół na współpracę z instytucjami kultury, organizacjami NGO, animatorami, artystami, lokalnym biznesem i przedsiębiorcami (współpraca międzysektorowa).

Za realizację tegorocznej edycji programu odpowiedzialni są:

 • Miasto Lublin (Wydział Strategii i Przedsiębiorczości oraz Wydział Kultury),
 • UMCS (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Ekonomii)
 • Fundacja Kultury Audiowizualnej „Beetle”.