Przedsiębiorcza Młodzież – 2023

szkolna Przestrzeń Kreatywna

Urząd Miasta Lublin wspólnie z Fundacją Kultury Audiowizualnej „Beetle” tworzą markę szkolnych „Przestrzeni Kreatywnych”, będących częścią projektów Przedsiębiorcza Młodzież oraz Przedsiębiorcze Dzieciaki (realizowanych przez UM Lublin i UMCS w Lublinie), a także inicjatywy „Otwarta Szkoła” (realizowanej przez Fundację „Beetle”). Celem łączącym przedsięwzięcia jest wspieranie naturalnej kreatywności młodych ludzi (stanowiącej element postaw przedsiębiorczych) oraz ukierunkowanie jej na inicjowanie i kształtowanie zmian w lokalnym, bliskim młodzieży środowisku.

Tegorocznym Laureatem Konkursu w ramach szkolnej Przestrzeni Kreatywnej zostało III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Komisja Konkursowa doceniła przygotowaną przez uczniów oraz nauczycieli koncepcję na zmianę przestrzeni w szkole, uznając ją za najbardziej kreatywną oraz oryginalną. Efekty przemiany zostaną zaprezentowane w czerwcu podczas gali finałowej projektu Przedsiębiorcza Młodzież. W celu uroczystego przekazania informacji Dyrekcji Liceum o zwycięstwie w Konkursie, oficjalną wizytę w placówce złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz Fundacji Kultury Audiowizualnej „Beetle”.

Zapraszamy na stronę dedykowaną szkolnej Przestrzeni Kreatywnej.

Wyniki rekrutacji grup szkolnych – edycja 2023

Do II edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież zakwalifikowały się grupy szkolne, składające się z uczniów i uczennic uczęszczających do poniższych placówek oświatowych:

 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
 • Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie
 • Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych
 • Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku
 • Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Trwa rekrutacja dla uczestników i uczestniczek oraz partnerów II edycji Projektu Przedsiębiorcza Młodzież

Projekt Przedsiębiorcza Młodzież realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Regulamin Projektu Przedsiębiorcza Młodzież 2023

Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin. Przystąpić może do niego chętna i zmotywowana do udziału w aktywnościach projektowych grupa uczniów i uczennic z danej szkoły (15-35-osobowa), reprezentowana w trakcie trwania projektu przez nauczyciela. Wzorem ubiegłorocznej edycji młodzież weźmie udział m.in. w specjalistycznych warsztatach realizowanych przez pracowników dydaktycznych UMCS, wizytach studyjnych w siedzibach lubelskich przedsiębiorców, a także w Konkursie z nagrodami na najlepszy projekt doradczy, zrealizowany dla firmy partnerskiej. Młodzież będzie też uczestniczyła w warsztatach medialnych z zakresu storytellingu i realizacji profesjonalnych relacji medialnych, realizowanych przez specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Dla chętnych przewidziana jest również możliwość wzięcia udziału w cyklu spotkań w ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu, Grupa Szkolna to chętna, zmotywowana do udziału w Projekcie grupa uczniów i uczennic z danej szkoły ponadpodstawowej z terenu miasta Lublin (może to być klasa lub zespół międzyklasowy, liczący 15-35 osób).

Zgłoszenie do udziału w projekcie może złożyć Opiekun grupy – nauczyciel danej szkoły, upoważniony do reprezentacji Kandydatów przez Dyrektora placówki, w której jest zatrudniony. W celu dokonania zgłoszenia Grupy Szkolnej do udziału w projekcie należy:

 • pobrać ze strony Projektu Deklarację udziału dla Grup Szkolnych, wydrukować, wypełnić i podpisać,
 • skan formularza przesłać w terminie od 01.02.2023 r. do 08.02.2023 r. na adres: p.mlodziez@umcs.pl, żądając potwierdzenia przeczytania (w przypadku nieuzyskania potwierdzenia przeczytania w terminie do następnego dnia roboczego od dnia wysłania formularza, należy skontaktować się z Organizatorami).

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

O wynikach postępowania rekrutacyjnego Organizatorzy poinformują kandydatów w wiadomości przesłanej w terminie do dnia 10.02.2023 r. na adres poczty elektronicznej, z którego uprzednio otrzymano skan formularza rekrutacyjnego oraz na stronie Projektu.

Kontakt:
Dla placówek oświatowych:

Magdalena Bis
Koordynatorka Biura Rozwoju Kompetencji UMCS,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1305A, 20-031 Lublin,
tel.: 81 537 28 79
mail: p.mlodziez@umcs.pl

Aby zgłosić chęć współpracy partnerskiej w ramach Projektu, należy wypełnić Deklarację udziału dla Partnerów w terminie od 01.02.2023 r. do 08.02.2023 r.

Przedsiębiorcy i instytucje:
Partnerstwo w Projekcie polega na nieodpłatnym zorganizowaniu wizyty studyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa dla młodzieży w terminie 27 marca – 28 kwietnia 2023 r. oraz zaproponowaniu dla uczestników i uczestniczek zadania do rozwiązania w formie opracowania projektu doradczego z zakresu promocji firmy Partnera lub jej produktu w social mediach. Partnerzy będą mogli skorzystać z projektów doradczych, opracowanych przez młodzież, w celach marketingowych (np. w social mediach/na stronie internetowej Partnera). Organizatorzy przewidują nabór 10 przedsiębiorców/instytucji do partnerstwa w projekcie.

Sektor kreatywny:
Partnerem kreatywnym może zostać twórca prowadzący działalność marketingową, PR-ową, influencerską, studio graficzne lub studio animacji. Partnerstwo w projekcie polega na zorganizowaniu warsztatów dla młodzieży w terminie 27 marca – 28 kwietnia 2023 r. Warsztaty powinny składać się z dwóch części:

 • przedstawienie specyfiki reprezentowanej przez Partnera Kreatywnego branży (w tym zainspirowanie młodych, pokazanie na własnym przykładzie, że można pracować realizując swoją pasję w pracy zawodowej);
 • omówienie założeń standardu projektu doradczego (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu), wysłuchanie pomysłów młodzieży na realizację projektu doradczego, doradzenie w kwestii opracowania projektu doradczego dla firmy partnerskiej);

Zadaniem Partnera Kreatywnego będzie też udzielenie nieodpłatnego wsparcia merytorycznego młodzieży przy realizacji projektu doradczego z zakresu promocji firmy Partnera Projektu (lub jego produktu) w social mediach – w formie konsultacji dla młodzieży online lub bezpośrednio.

Organizatorzy przewidują nabór 10 Partnerów Kreatywnych.

Kontakt:
Dla przedsiębiorców, instytucji i przedstawicieli przemysłów kreatywnych:

Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: mkrol@lublin.eu

Monika Zub-Nowosad
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 10
mail: mzub@lublin.eu

DO POBRANIA:

Regulamin Projektu Przedsiębiorcza Młodzież 2023

Deklaracja udziału dla Grup Szkolnych

Deklaracja udziału dla Partnerów