Stypendia biznesowe

O Programie
Program Stypendia biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii ważnej współpracy samorząd – biznes – uczelnie. Jest odpowiedzią na zainteresowanie firm wspieraniem studentów lubelskich uczelni, a jednocześnie daje możliwość studentom współpracy z najlepszymi w biznesie.

Jest to program stypendialny, w którym firmy fundują stypendia finansowe dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów lubelskich uczelni.

Celem programu jest:

  • wsparcie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów,
  • zachęcenie studentów do pozostania na lubelskim rynku pracy po zakończeniu studiów
  • budowanie wśród studentów pozytywnego wizerunku lubelskich firm

Stypendium Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Patryk Żywicki – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Stypendium Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.

Anastasiia Popova – studentka Politechniki Lubelskiej

Stypendium Fundacji Grupy Aliplast

Nie zostało przyznane

Stypendium Infinite Sp. z o.o. w Lublinie

Nie zostało przyznane

Stypendium Medisept Sp. z o.o.

Aleksandra Kazanecka – studentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Emilia Papiewska – studentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Stypendium Orange Polska

Kinga Pastucha – studentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Stypendium Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Bartłomiej Augustyniak – student Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Ranking stypendystów i stypendystek.

  • 8 miesięczne stypendium ufundowane przez jedną z lubelskich firm
  • Możliwość współpracy z najlepszymi w biznesie
  • Możliwość sprawdzenia się w roli Ambasadora firmy na uczelni
  • Możliwość odbycia praktyki u Fundatora stypendium

Musisz być studentem kierunku studiów wskazanego przez Fundatora stypendium, mieć średnią z ostatnich dwóch semestrów nie niższą niż 4,00 oraz spełniać kryteria określone przez Fundatora w Regulaminie (regulaminy poszczególnych stypendiów do pobrania w zakładce).

Każdy z Fundatorów stypendium określił swoje wymagania i kryteria w indywidualnym Regulaminie. Wszystkie Regulaminy i dostępne programy stypendialne znajdziesz poniżej.

Wysokość średniej powinna być wyliczona za dwa ostatnio ukończone semestry studiów (jeśli były to różne kierunki, powinny być wskazane średnie z poszczególnych kierunków, a następnie wyciągnięta średnia arytmetyczna). Dokumentem potwierdzającym średnią ocen jest zaświadczenie z dziekanatu bądź wydruk z systemu elektronicznego, o ile wprost wskazuje średnią.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić i wysłać elektroniczny wniosek z załącznikami znajdujący się poniżej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu średniej z ocen za ostatnie dwa semestry oraz zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp. potwierdzające aktywności ujęte we wniosku.

UWAGA! Brak załączonych potwierdzeń aktywności opisanych we wniosku powoduje, że nie zostaną za nie przyznane punkty!

Załączniki do wniosku należy umieścić jako kopie/skany w formacie pdf w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w wyznaczonym miejscu we wniosku.

Można  złożyć wnioski do każdego z ogłoszonych programów stypendialnych, jeżeli spełnia się wymagane kryteria, z tym że otrzymać można tylko jedno stypendium. W przypadku uzyskania najwyższej oceny na liście rankingowej więcej niż jednego programu stypendialnego, student podejmuje decyzję o wyborze tylko jednego programu stypendialnego, w ramach którego otrzyma stypendium.

Elektroniczny wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2023 r.

Formularz wniosku dostępny jest poniżej.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Komisje stypendialne składające się z przedstawicieli Fundatorów, Uczelni oraz Urzędu Miasta Lublin ocenią wnioski zgodnie ze skalą punktacji określoną w poszczególnych Regulaminach. Na tej podstawie powstaną listy rankingowe dla każdego programu stypendialnego, a studenci z najwyższą liczbą punktów otrzymają stypendia. Listy rankingowe zostaną opublikowane na stronie www.przedsiebiorczy.lublin.eu/stypendia-biznesowe/ w dniu 24 października 2023 r.


Wydłużeniu ulega termin składania wniosków o „Stypendia biznesowe” do dnia 16 października 2023 r., jednocześnie w Regulaminach zmianie ulegają zapisy § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest wypełnienie oraz wysłanie elektronicznego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, które należy umieścić w udostępnionym folderze na dysku Google. Link z dostępem do folderu należy wkleić w miejscu wyznaczonym we wniosku. Wniosek dostępny jest na stronie https://przedsiebiorczy.lublin.eu/stypendia-biznesowe/. Kompletne wnioski muszą zostać wysłane w nieprzekraczalnym terminie do
16 października 2023 r.”

Stypendia biznesowe-regulamin Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Stypendia biznesowe-regulamin Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.

Stypendia biznesowe-regulamin Fundacja Grupy Aliplast

Stypendia biznesowe-regulamin Infinite Sp. z o.o.

Stypendia biznesowe-regulamin Medisept Sp. z o.o.

Stypendia biznesowe-regulamin Orange

Stypendia biznesowe-regulamin Pekao Faktoring Sp. z o.o.

This form is currently closed for submissions.