Przedsiębiorcze dzieciaki

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zwycięzcą w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 w Pradze


Główne cele projektu

  • kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń;
  • inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości;
  • promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Mogą w nim brać udział placówki oświatowe z terenu miasta Lublin. W związku z ograniczoną liczbą miejsc pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” zostaje przeprowadzonych 15 cykli bezpłatnych warsztatów dla 350 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Lublin. Każdy cykl składa się z pięciu tematycznych spotkań:

  • „Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”
  • „Trudne pojęcie – przedsiębiorczość”
  • „Moja pasja, talent”
  • „Wizyta w firmie”
  • „Zakładamy własną firmę – eksperyment”

Warsztaty prowadzone są przez przeszkolonych animatorów – studentów pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Na potrzeby zajęć z dziećmi wykorzystywana jest postać biznesowego Koziołka, który towarzyszy dzieciom przez okres realizacji projektu w danej szkole bądź przedszkolu. Efekty projektu zostają zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, które odbywa się na początku czerwca danego roku. Biorą w nim udział dzieci i nauczyciele realizujący projekt, przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz lubelskie firmy i osoby działające w sektorze kreatywnym. W trakcie spotkania każda grupa dzieci w ramach warsztatu przygotowuje fragment makiety Lublina, która zostaje wyeksponowana w miejskim Ratuszu.

W ramach działań, dotyczących promowania kultury przedsiębiorczości zostają również przeprowadzone dodatkowe spotkania o tematyce finansowo-ekonomicznej przez:

Narodowy Bank Polski, który w swoim oddziale w Lublinie realizuje zajęcia z tematyki oszczędzania i działalności banku centralnego dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat;

Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, które realizują warsztaty dla nauczycieli i studentów, biorących udział w projekcie;

Urząd Miasta, który w ramach zajęć dla studentów pedagogiki (przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) prezentuje gospodarczy wizerunek Lublina.

Projekt powstaje również dzięki zaangażowaniu Studenckiego Koło Naukowego Planistów SmartCity działającego przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Dzięki temu, Przedsiębiorcze Dzieciaki mają szansę pokazać swoją wizję przyszłości Miasta oraz na Gali Finałowej stworzyć makietę miasta Lublin.

Nasz zespół

tel. 81 466 25 35, 81 466 25 04