Przedsiębiorcze dzieciaki

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zajął pierwsze miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA2022). Nagradzane są w nim najlepsze inicjatywy wzmacniające postawy przedsiębiorcze i mające wpływ na lokalne gospodarki. W ramach czterech edycji lubelskiego projektu w warsztatach, wizytach w firmach czy spotkaniach z osobami z sektora kreatywnego, wzięło udział już 1,3 tys. dzieci.

Konkurs European Enterprise Promotion Award (EEPA) ma na celu wyróżnienie najlepszych europejskich promotorów w dziedzinie przedsiębiorczości, a także projektów, które mają realny wpływ na lokalną gospodarkę oraz potencjał do ich wdrożenia w innych regionach Europy. W tym roku, na etapie krajowym konkursu wpłynęło prawie 200 zgłoszeń, z których komisja wybrała 47 do oceny w ramach etapu europejskiego. W dniu 29 listopada, podczas uroczystej Gali wręczenia nagród w Pradze, Jury Konkursowe ogłosiło wyniki etapu europejskiego. Obok lubelskiego projektu nagrody otrzymały inicjatywy z Niderlandów, Ukrainy, Grecji, Francji i Belgii.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to narzędzie służące kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i rozwijaniu tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju kariery zawodowej.Uczestnicy projektu, dzieci w wieku 6-10 lat, mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym tzw. kompetencje miękkie, m.in. umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wiarę we własne możliwości, kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć. Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” jest realizowany od 2018 roku. Łącznie, w czterech edycjach wzięło udział 55 klas z lubelskich szkół55 firm. Odbyło się 100 wizyt w siedzibach przedsiębiorstw, w tym 45 spotkań z przedstawicielami sektora kreatywnego. Projekt zaangażował 1300 dzieci. W 2021 r. pilotażowo do projektu dołączyła Polska Szkoła Sobotnia im. Dąbrówki w Cambridge, a w roku bieżącym Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja międzynarodowych edycji projektu.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski.

Obserwuj Przedsiębiorcze dzieciaki 
na Facebooku i Instagramie!


Główne cele projektu

 • kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń;
 • inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości;
 • promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Mogą w nim brać udział placówki oświatowe z terenu miasta Lublin. W związku z ograniczoną liczbą miejsc pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” zostaje przeprowadzonych 15 cykli bezpłatnych warsztatów dla 350 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Lublin. Każdy cykl składa się z pięciu tematycznych spotkań:

 • „Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”
 • „Trudne pojęcie – przedsiębiorczość”
 • „Moja pasja, talent”
 • „Wizyta w firmie”
 • „Zakładamy własną firmę – eksperyment”

Warsztaty prowadzone są przez przeszkolonych animatorów – studentów pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Na potrzeby zajęć z dziećmi wykorzystywana jest postać biznesowego Koziołka, który towarzyszy dzieciom przez okres realizacji projektu w danej szkole bądź przedszkolu. Efekty projektu zostają zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, które odbywa się na początku czerwca danego roku. Biorą w nim udział dzieci i nauczyciele realizujący projekt, przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz lubelskie firmy i osoby działające w sektorze kreatywnym. W trakcie spotkania każda grupa dzieci w ramach warsztatu przygotowuje fragment makiety Lublina, która zostaje wyeksponowana w miejskim Ratuszu.

W ramach działań, dotyczących promowania kultury przedsiębiorczości zostają również przeprowadzone dodatkowe spotkania o tematyce finansowo-ekonomicznej przez:

Narodowy Bank Polski, który w swoim oddziale w Lublinie realizuje zajęcia z tematyki oszczędzania i działalności banku centralnego dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat;

Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, które realizują warsztaty dla nauczycieli i studentów, biorących udział w projekcie;

Urząd Miasta, który w ramach zajęć dla studentów pedagogiki (przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) prezentuje gospodarczy wizerunek Lublina.

Projekt powstaje również dzięki zaangażowaniu Studenckiego Koło Naukowego Planistów SmartCity działającego przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Dzięki temu, Przedsiębiorcze Dzieciaki mają szansę pokazać swoją wizję przyszłości Miasta oraz na Gali Finałowej stworzyć makietę miasta Lublin.

Nasz zespół

 • mgr Monika Król – koordynatorka projektu, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin, e-mail: monika.krol@lublin.eu
 • dr Małgorzata Chojak – koordynatorka projektu, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, e-mail: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl
 • mgr Paulina Dmochowska – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin, e-mail: paulina.dmochowska@lublin.eu

tel. 81 466 25 35, 81 466 25 00