Najem lokali

Zasady najmu lokali dla przedsiębiorców

Chcesz otworzyć działalność? Skorzystaj z miejskiej oferty lokalowej!

Procedura wynajmowania nieruchomości od ZNK krok po kroku:

Krok 1. Wejdź na stronę ZNK, znajdziesz tam zakładkę Lokale użytkowe i reklamy, a w niej listę aktualnie dostępnych lokali użytkowych. Zapoznaj się z lokalami wystawionymi zarówno w trybach przetargowych, jak i w trybie negocjacji cenowych.

Krok 2. Jeżeli zainteresuje Cię jakiś lokal, skontaktuj się z administratorem nieruchomości (kontakt będzie podany obok danych lokalu). U administratora uzyskasz wszystkie istotne informacje na temat stanu technicznego nieruchomości, otrzymasz również klucze do lokalu, dzięki czemu będziesz mógł go zobaczyć na żywo.

Krok 3. Jeżeli po obejrzeniu lokalu nadal będziesz nim zainteresowany, zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat trybu, w którym jest on udostępniany, jak również z zakresem praw i obowiązków najemcy.

Krok 4. Kolejne działania są zależne od trybu, w którym udostępniany jest lokal. W przypadku wątpliwości i pytań należy kontaktować się z Działem Lokali Użytkowych ZNK w Lublinie, pod numerem telefonu tel. 81-537-12-03.


Tryb przetargowy

 • Uznawany jest przez Miasto Lublin za podstawowy.
 • Do przetargu pisemnego mogą być zgłoszone lokale, które nie znalazły najemcy w przeprowadzonych minimum dwóch przetargach ustnych lub ze względu na lokalizację czy stan techniczny zostały przez ZNK zakwalifikowane do tej formy przetargu.
 • W przypadku trybu przetargowego wymagane jest wniesienie wadium w wysokości dwumiesięcznego czynszu zwiększonego o uśredniony koszt ogrzewania netto.
 • W umowach zawieranych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą stawka czynszu nie może być niższa niż 10,00 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.
 • Faktyczną stawkę wywoławczą za 1 m2 ustala się każdorazowo na podstawie analizy rynku wynajmu lokali użytkowych na terenie miasta. Miasto może jednak zrezygnować z wymogu wspomnianej stawki minimalnej, szczególnie gdy lokal znajduje się w złym stanie technicznym. Wynajmujący oczekuje wówczas od potencjalnego najemcy, że ten przedstawi koncepcję zagospodarowania lokalu, a następnie sam zaproponuje stawkę wynajmu.

Tryb negocjacji cenowych

 • Stanowi de facto bezprzetargową formę wynajmu.
 • Stosowany w przypadku organizacji non profit nakierowanych na działalność opiekuńczą, charytatywną, oświatową, polityczną, kulturalną, wychowawczą, naukową czy sportowo-turystyczną. Z tego trybu mogą również skorzystać pozostałe podmioty o zarobkowych celach działalności, które zajmowały dotychczas inne lokale, gdy z lokalu wycofał się współnajemca, kiedy doszło do podziału lokalu czy też odpowiedzialność za lokal przejmują osoby bliskie dotychczasowemu najemcy.
 • W drodze negocjacji można się również ubiegać o lokale, które Miasto planowało wynająć w procedurze przetargowej, jednakże nikt nie był nimi zainteresowany, a przetarg dwukrotnie zakończył się wynikiem negatywnym.
 • W przypadku trybu negocjacji cenowych nie występuje obowiązek wnoszenia wadium.
 • Negocjacje dotyczą nie tylko wysokości czynszu, lecz także zakresu przewidywanej działalności oraz pokrycia kosztów remontu.

Niezależnie od trybu wyłaniania najemcy jest on zobowiązany do:

 • ponoszenia opłat za dostawę energii cieplnej oraz elektrycznej do lokalu;
 • zawarcia we własnym imieniu umowy z dostawcą energii;
 • zorganizowania wywozu nieczystości stałych;
 • uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Podatków Urzędu Miasta Lublin.

Podnajem, prace adaptacyjne oraz remonty:

 • najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim, przy czym wynajmujący nie wyklucza takiej możliwości pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody;
 • w przypadku prac adaptacyjnych w lokalu pod kątem własnych potrzeb prace te mogą nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu wynajmującego;
 • najemca jest obowiązany dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz bieżących remontów, czyli drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowania ścian i innych wewnętrznych powierzchni, jak również drobnych napraw instalacji i urządzeń;
 • w określonych przypadkach najemcy przysługuje prawo zwrotu w czynszu kosztów poniesionych nakładów w ratach miesięcznych: przywilej ten jest stosowany w odniesieniu do stałych elementów lokalu, które po ewentualnym opuszczeniu lokalu przez najemcę pozostaną do dyspozycji wynajmującego, tj. stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, podłóg, tynków, instalacji elektrycznej, podejść wodno-kanalizacyjnych. Wymiana tych elementów na koszt wynajmującego jest możliwa wyłącznie pod warunkiem takiego ich zużycia, które uniemożliwia wykorzystywanie lokalu do omówionego użytku;
 • obniżka czynszu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych nakładów nie może przekroczyć wartości wykonanego zakresu napraw. Ponadto łączna kwota zwracana najemcy w czynszu nie może przekroczyć równowartości 50% wysokości czynszu przez okres 3 lat – nie dłuższy jednak niż czas pozostały do końca obowiązywania umowy. Zniżka dotyczy wyłącznie czynszu, natomiast opłaty zaświadczenia najemca ponosi w pełnej wysokości;
 • przedsiębiorcy z tzw. sektora kreatywnego i rzemieślnicy, którzy chcą otworzyć działalność na terenie Śródmieścia (w szczególności ulice Lubartowska, Niecała, Staszica i Świętoduska), mogą kontaktować się z Wydziałem Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin w celu uzyskania dodatkowych środków na remont lokalu (tel. 81 466 25 07).

Lista aktualnych lokali do wynajęcia dostępna na stronie Zarządu Nieruchomości Komunalnych.