Przedsiębiorczy Lublin

Przedsiębiorczość definiowana jest na różny sposób. Naturalnym skojarzeniem jest uosabianie jej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może odnosić się również do cech osobowościowych, postawy życiowej czy sposobu działania. Czynnikami wpływającymi na poziom przedsiębiorczości w danym regionie są między innymi uwarunkowania ekonomiczne, czy instytucjonalne, a to oznacza, że samorząd lokalny ma spore możliwości wpływania na decyzje o podejmowaniu aktywności gospodarczej. Oprócz podstawowych zadań, które może realizować w tym obszarze, czyli przygotowania infrastruktury technicznej, transportowej, związanej z ładem przestrzennym czy edukacją, miasto może aktywnie poprawiać warunki prowadzenia biznesu poprzez wzmacnianie kompetencji kadr lub wsparcie finansowe pomysłów biznesowych. Wszystkie te działania od ponad dekady są sukcesywnie prowadzone w Lublinie.

Lublin, jako miasto otwarte i włączające, wspiera rozwój biznesu bez względu na jego wielkość. Podejmowane inicjatywy wpisują się w koncepcję edukacji przedsiębiorczości oraz ustawicznej nauki, ale także wspierają rozwój pomysłów o potencjale biznesowym.

Wpływ przedsiębiorczości na rozwój gospodarczy

Wysoki poziom przedsiębiorczości w mieście wpływa na wzrost poziomu życia jego mieszkańców. Lublin od lat stawia na rozwój tego obszaru, testując różne rozwiązania, dla których fundamentem jest efektywna współpraca samorządu z pozostałymi podmiotami wchodzącymi w skład ekosystemu przedsiębiorczości. Kompleksowe działania w tym zakresie przewiduje uchwalona w styczniu 2022 r. Strategia Lublin 2030.

oddziałują na rynek pracy czy procesy zmniejszające negatywne skutki zjawiska wykluczenia społecznego. Dlatego Lublin od lat animuje i rozwija inicjatywy skierowane do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą oraz do małych firm.

prowadzone są również projekty w szczególności dedykowane sektorowi przemysłów kreatywnych – jako jeden z elementów ekosystemu przedsiębiorczości ma duży wpływ na gospodarkę całego kraju. Szacuje się, że odpowiada za ponad 6% wartości dodanej wytworzonej w Polsce. 

Lublin – lider i inicjator

Samorząd lokalny bierze na siebie w coraz większej mierze odpowiedzialność za rozwój przedsiębiorczości w mieście, chociaż często jest kojarzony z instytucją odpowiedzialną wyłącznie za opracowywanie planów i dokumentów strategicznych czy działania czysto administracyjne. Wydaje się jednak, że w obecnych czasach to przede wszystkim rola inicjatora jest najbardziej właściwą, aby osiągnąć założone cele. Dzisiaj Lublin jest postrzegany w Polsce jako wiodący ośrodek wielopłaszczyznowych kontaktów, umiejętnie inicjujący, koordynujący i zarządzający wieloma projektami na styku poczwórnej helisy.

Częstą blokadą rozwoju zgłaszaną przez firmy, szczególnie młode, są ograniczone możliwości budowania swojego portfolio. Dotyczy to zwłaszcza biznesów rozwijających się w specjalistycznych czy niszowych obszarach. Uzupełnieniem dostępnej na rynku oferty instrumentów finansowych są projekty mające na celu umożliwienie nawiązania współpracy z odbiorcami swoich usług. Realizowana w 2021 roku w Lublinie pilotażowa edycja projektu „Kreatywne vouchery” była doskonałą odpowiedzią na powyższe potrzeby – umożliwiała nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy przedstawicielami środowiska kreatywnego a lokalnymi przedsiębiorcami. Voucher w wysokości 10 tys. złotych pozwolił na zrealizowanie w sumie 18 usług m.in. w zakresie brandingu, promocji czy dostarczenia narzędzi do komunikacji w Internecie.

Edukacja przedsiębiorczości od najmłodszych lat

Wychodząc z założenia, że przedsiębiorczość to kompetencja, którą należy wzmacniać, w Lublinie podejmowane są inicjatywy dotyczące promocji i edukacji przedsiębiorczości, skierowane do szerokiego grona odbiorców – rozpoczynając już od dzieci w wieku przedszkolnym. Sztandarowym przykładem jest projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, którego celem jest prezentacja przedsiębiorczości jako postawy życiowej. Niejako kontynuacją tej idei jest przedsięwzięcie pod nazwą „Przedsiębiorcza Młodzież”. Co należy podkreślić, dużą wagę w tworzeniu nowych programów przywiązuje się do uwzględnienia aktywnego uczestnictwa lokalnych przedsiębiorców, gdyż to oni są w głównej mierze odpowiedzialni za tworzenie obrazu gospodarczego miasta, a ich działalność i postawa wpływa na postrzeganie zjawiska przedsiębiorczości przez mieszkańców miasta. O sile lokalnego ekosystemu i wysiłków jego członków na rzecz rozwijania kompetencji biznesowych świadczy aktywny udział w globalnej inicjatywie pod nazwą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W 2021 roku Miasto Lublin pełniąc rolę koordynatora lokalnego współpracowało z lokalnymi partnerami przy organizacji 40 wydarzeń otwartych dla wszystkich zainteresowanych.


Przedsiębiorczość startupowa

Lublin zalicza się do największych ekosystemów startupowych w kraju – charakteryzuje się wysokim zagęszczeniem startupów (liczbą startupów w stosunku do liczby ludności). Rozwijające się w mieście inicjatywy startupowe, funkcjonujące w mieście i regionie platformy startowe, czy programy akceleracyjne, przyciągają kolejne projekty z zakresu wysokich technologii. Co roku miasto jest organizatorem krajowego etapu międzynarodowego konkursu Creative Business Cup, którego zwycięzca wraz z reprezentantami 70 innych krajów ma możliwość uczestniczenia w światowym finale odbywającym się co roku w Kopenhadze, a studenci posiadający innowacyjne pomysły biznesowe mogą brać udział w międzyuczelnianym konkursie LublinUp!, którego celem jest wyłonienie obiecujących młodych przedsiębiorców, którzy pod okiem mentorów mogą przekuć swój pomysł w startupowy biznes.

Przedsiębiorczość akademicka w Lublinie

Lublin akademicki posiada nie tylko niezwykle cenny zasób, jakim są studenci i absolwenci dziewięciu szkół wyższych, ale również dysponuje potencjałem w obszarze komercjalizacji pomysłów biznesowych pracowników naukowych w formie spin-offów. Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej we współpracy z lubelskimi uczelniami w ramach ogólnomiejskiego programu, który ma na celu zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w obszarze przedsiębiorczości, zwiększenie integracja środowiska i promocję współpracy międzysektorowej czy stworzenie przestrzeni twórczych, to jeden z priorytetowych celów.

Wsparcie rozwoju kreatywności studentów oraz pomoc w rozpoczęciu drogi zawodowej lubelskich studentów kierunków kreatywnych realizowane jest m.in. w ramach inicjatywy MATCH. Jej celem jest zbudowanie relacji biznesowych pomiędzy poszukujących doświadczenia studentów oraz przedsiębiorców poszukujących rozwiązań, które studenci mogą zapewnić.